vissza a főoldalraajánlom ezt a cikket

A börtönszleng

Műfaj: SzakirodalomCimkék: börtönszleng

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve..

1945 előtt nemigen találkozhattunk a szlenggel kapcsolatos, arról szóló vagy akár csak azt említő írással. A szlenget akkoriban körülvevő negatív hozzáállás, mely a szlenget nyelvi  devianciának, a vele való foglalkozást nyelvészeti devianciának vallotta, mára eltűnőben van. A szlenget elfogadjuk társadalmi nyelvváltozatként mint alacsonyabb stílusértékű megnyilvánulást, és az érdeklődés is megnőtt a téma iránt; több kutató is foglalkozik a kérdéskörrel, meghatározni próbálva magát a fogalmat. A szleng mibenléte, besorolása nehéz kérdés, s a szlengen belül is több csoportot különíthetünk el. Dolgozatomban egy ilyen csoport, a börtönszleng szókészletét vizsgálom stilisztikai szempontból.

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve, melyet - tudatosan vagy önkéntelenül - az elhatárolódás, a kívülállás megőrzése miatt alakították ki, mintegy „titkos” nyelvként. E nyelvváltozat szavai később fokozatosan kerültek be a „nem bűnözők” köreibe, néhány kifejezés a köznyelvi szintig is eljutott.

 

A börtönszleng fogalma, jellemzői

 

Ma már a szleng nem(csak) a bűnözés nyelve, a mindennapi ember éppúgy használja, mint például bizonyos helyzetekben a hivatali szakzsargont: a megfelelő időben a megfelelő helyen, szituációban, partnerekkel. A szleng mint önálló nyelvváltozat a maga lexikai, grammatikai, pragmatikai elemeivel nem válik soha a köznyelv részévé, de nem beszélhetünk külön nyelvként A szlengről. Speciális típusa, a börtönszleng azonban önállóan, rendszerszerűen működik. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az élet szinte minden területét átfogó lexikai anyagot foglal magába, magyarán majdnem mindenre van egy szlengszavuk. És a legérdekesebb, hogy használói gyakran nincsenek tisztában ezzel a ténnyel; nem tudják a szlengszót, nyelvhasználatot elkülöníteni a köznyelvtől. (Ez persze intelligenciától és műveltségtől függ.) A börtönszleng szókészlete a kiscsoportos szlengek szavaira jellemzően két nagyobb csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba azok a szavak és kifejezések tartoznak, melyek egy kívülálló számára is megérthetők: ezen belül vannak egyrészt a közkeletű szlengszavak, melyek a köznyelv vagy a nem specifikus szleng részei, illetve az átvitt értelmű kifejezések, melyek megvannak ugyan a közérthető nyelvben, de itt nem ugyanazt a dolgot jelentik. A másik csoport szavai a nem az adott közösségbe tartozók számára érthetetlenek, ismeretlenek. A különböző közösségek (az egyes fegyházak) szlengje lexikailag eltérő lehet, hiszen mint említettem, kiscsoportos változatról van szó, ahol az adott körülményeknek megfelelő szavak alakultak ki, maradtak fenn vagy tűntek el. A szleng a közösségen belül öröklődik, egy régóta raboskodó elítélt az egész szókincs birtokában van és azt „örökíti” tovább az újonnan érkezőkre. Persze egy-egy kifejezés elterjedését a szóhasználó személye, státusza is meghatározza, de ez már szociológiai kérdés.

Megfigyelhetjük, hogy a börtönszlengnek a szállással, ennivalóval, munkával és fegyelmezéssel kapcsolatos szavai erős hasonlóságot mutatnak a katonai szleng azonos kategóriájú kifejezéseivel, ezért sokan a börtönszlenget nem ismerik el mint önálló szlengváltozatot. Velük szembeni ellenérv azonban a specifikusan rabélettel, bűnözéssel, alvilággal kapcsolatos önálló lexikai kategóriák megléte. Az ilyen kifejezések ún. „nagy terheltségű” szavak: szinte minden fogvatartott ismeri és használja, illetve ugyanabban a szituációban és értelemben használja őket. Külön érdekesség, és szintén csak az elítéltek között fordul elő a néma tolvajnyelv. Ez azokból az időkből maradt meg, mikor a raboknak tilos volt a napi egy órás séta közben beszélgetni. Ma már ritka ez a formája a börtönszlengnek, de tény, hogy ma is él olyan börtönviselt ember, aki ismeri ezt a jelbeszédet.

 

A börtönszleng jelenségének stilisztikai megközelítése

 

Mint tudjuk, a szleng szó két nyelvi jelenséget: szó- és kifejezéskészletet illetve nyelvhasználati-stilisztikai formát is takar. Ez azt jelenti, hogy szleng alatt egyrészt értjük annak szókészletét és pragmatikáját, másrészt egyfajta stílusértéket. Simo Hämäläinen olyan különleges stílusfajtának tartja, mely a hangulatunktól függően szándékosan illeszt nem köznyelvi alakokat a köznapi beszédbe. A beszédbe, hiszen a szleng minden változata elsősorban és főképp beszédműfaj. A börtönszlengre vonatkoztatva mindezt, megállapíthatjuk, hogy ma is az elkülönülés és az összetartás a fő elem: stílusában (mely nem nélkülözi a keserű humort) egységet alkotnak az elítéltek és különböznek az őreiktől. A szándékosság azonban nem mindig értendő úgy, mint a közszleng használójának tudatossága (ha egyáltalán van ilyen): mint már említettem, sokan nem is jönnek rá beszédjük „nem köznyelvi” voltára, mégis következetesen alkalmazzák és örökítik a hallott beszédmódot.

Kis Tamás a szlenget nem stílusárnyalatok alapján határozza meg, hanem magasabb szintű stilisztikai kategóriaként értelmezi azt. A szlenggel mint beszédműfajjal együtt jár a cinikusság, a humor is, ez igaz a börtönszlengre is. Ezzel kapcsolatos a szlengszavak érzelmi szóalkotási módja. Korábban említettem azokat a szavakat, melyek érthetőek a kívülálló számára illetve részei a köznyelv szókészletének. Ezek az elemek alkalmilag válnak szlengszóvá, bizonyos szövegkörnyezetben (pl. sarkcsillag ’prostituált nő’, mozi ’sötétzárka’, stb.)

 

A szójegyzék stilisztikai vizsgálata

 

A vizsgált szavak C. Fehér Ferenc: Szabadlábon (Dominó Kiadó, 1991), Tódor János: Két évad a Bahamákon és Várhelyi András: Fegyház c. munkáiból származnak. A kifejezések szótárszerűen; jelentéssel, forrással együtt vannak felsorolva. Az eredet ugyan nincs megjelölve, de tudni lehet, hogy a szavak nagy része cigány eredetű (a fogvatartottak 35%-a roma származású). A kifejezések nagyjából fele névszó, ezen belül a főnevek vannak többségben, fele pedig ige vagy főnévi igenév.

Azoknak a szavaknak, amelyek nem csupán az ún. érzelmi szóalkotással, vagyis az eredeti szóalakon nem jelölt módon jöttek létre, nagy része cigány eredetű (pl. dzsanázni, luvnya, gádzsi). Vannak közöttük németből való, kiejtés szerint leírt, elferdített szavak, pl. ceig, srenkelni, óberhé, bádi.

Mint tudjuk, a stilisztikai érték már a fonémák szintjén megjelenik; jó- illetve rosszhangzást okoz. A szójegyzékben általában az utóbbival találkoztam, bár ez teljesen szubjektív dolog: pl. pacekbalhé, zamekolni, mancsovázni, vamzer, doberdó. Az ilyen szavak jelentése véleményem szerint összhangban van a hangzással, nem történik divergencia.

A szavak szintjén stilisztikai eszköznek számít a szófaji átcsapás, pl. előre ’börtönfolyosó’, jöhet ’jutalom’.

A szószerkezetek illetve a mondat szintjén hasonlóságon vagy érintkezésen alapuló szóképekről beszélhetünk.

Metafora, vagyis hasonlóságon alapuló képátvitel elég sok van, ezek mind egyeleműek, ha csak magát a szót nézzük, ha viszont a jelentést is látjuk, akkor kételemű lesz: bika ’homoszexuálisok között, aki a férfi szerepében van’; egy láda széna ’egy csomag cigaretta’; farkas ’detektív’; friss hús ’újonc’; gyertyázni ’őrködni’; hiénázni ’ételt keresni’; kolbász ’gumibot’; kormos ’sötétzárka’; köcsög ’a börtönben a „lány” férfi’; mozi ’sötétzárka’; négerszalámi ’gumibot’; róka ’ravasz’; tátika ’zárkaajtón az etetőnyílás’; tégla ’besúgó’; tejcsarnok ’női mell’; tőgy ’női mell’; varjú ’az elítéltek téli fekete posztóruhája’; vízipipa ’hímvessző’; zuhanós ’visszaeső bűnöző’

 

-                            Hasonlatból csak egyet találtam: Ég, mint a genfi gatyagyár ’szégyenkezik’. Ezt leginkább homéroszi mondathasonlatnak értelmezném. A hasonlat első felében található még egy szókép: az ég lehet metalepszis, hiszen mikor megszégyenülünk, piros és forró lesz az arcunk.

-                            Szinekdochéra példa: pedálos ’kerépkpártolvaj’: totum pro parte; fedeles ’ház’ : totum pro parte

-                            Metonímia: metalepszis: kutya ’a börtönben a zárkaajtó zárja’; hallóka ’fül’; fekvőnyolcas ’életfogytiglan’. Időt kifejező metonímia: szombat ’nyolc év’

 

A fent felsoroltak csak példák - a téma és a szójegyzék érdekes és új kutatási terület, melynek feltárására és alaposabb körüljárására kínálkozik a lehetőség. A nyelvészek és a szociológusok újkeletű érdeklődése a szleng mibenlétének, jelenségének feltárása iránt előrelendítheti a probléma megoldását is.

 

MELLÉKLET

Az itt található több mint 500 kifejezés C. Fehér Ferenc: Szabadlábon (Dominó Kiadó, 1991), Tódor János: Két évad a Bahamákon (Mozgó Világ 14/2 [1988. február]: 76–92) és Várhelyi András: Fegyház (ISTAR Kiadó Kft., 1992) munkáiból származik


ablak 4 év (Várhelyi: Fegyház 214)

ádá hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

államosítani börtönbe zárni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

almára lép megbukik, lelepleződik (Várhelyi: Fegyház 202)

alzó 1 év (Várhelyi: Fegyház 214)

andriska rendőrjárőr, egyenruhában (Várhelyi: Fegyház 213)

anzágolni nagyot mondani (Várhelyi: Fegyház 210)

anyák napja fizetési napok (Várhelyi: Fegyház 210)

apacs a nő kitartottja, védelmezője (Várhelyi: Fegyház 211)

apák boltja italbolt (Várhelyi: Fegyház 210)

arik kirakat betörés (Várhelyi: Fegyház 211)

áutó tojás (Várhelyi: Fegyház 213)

avázni menni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bádi fürdő (Várhelyi: Fegyház 210)

Bahamák Baracskai Fogház (Tódor: Két évad... 76)

bakeló bakancs (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bala haj (Várhelyi: Fegyház 210)

balboz ostoba, buta (Várhelyi: Fegyház 210)

balhé bűncselekmény (C. Fehér: Szabadlábon 122)

balhézik bűncselekményt követ el (Várhelyi: Fegyház 48)

báló malac (C. Fehér: Szabadlábon 122)

báló disznó (Várhelyi: Fegyház 210)

balomasz szalonna (Várhelyi: Fegyház 210)

baró (C. Fehér: Szabadlábon 122)

baró cucc nagyon jó ruha (Tódor: Két évad... 85)

baró, baróca nagy és jó (Várhelyi: Fegyház 210)

barosér nagy koponya (Várhelyi: Fegyház 210)

bázli levéltárca (Várhelyi: Fegyház 211)

beborítani megütni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bebrágni bevizelni (Várhelyi: Fegyház 211)

befákolni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

befalcol éles tárggyal összevagdalja magát (Tódor: Két évad... 78)

befirolni becsapni (Várhelyi: Fegyház 211)

befüzni rábeszélni (Várhelyi: Fegyház 211)

bekávézni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

bekvászolni elzárni (Várhelyi: Fegyház 210)

béla 2 év (Várhelyi: Fegyház 214)

bélás kétforintos Két évad... 91)

beletesz a levesbe átver, feldob valakit (C. Fehér: Szabadlábon 122)

beletesz a tepsibe megöl (C. Fehér: Szabadlábon 122)

beliplizés falbontás, betöréskor (Várhelyi: Fegyház 211)

bemelegedett aki a börtönben homoszexuális (Várhelyi: Fegyház 210)

bemér megbüntet, büntetést kiszab (Tódor: Két évad... 86)

benga kemény, erős (C. Fehér: Szabadlábon 122)

benzintyuk motoros nő (Várhelyi: Fegyház 211)

benyom vmit betör vhová (Tódor: Két évad... 86)

bepadlóztat leüt (C. Fehér: Szabadlábon 122)

beseggelni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

besikerálni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

besrenkelni betörni (Várhelyi: Fegyház 211)

bestázni leülni, letölteni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

beszívni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

betagad megtagad (pl. a munkát) (Tódor: Két évad... 78)

betangózni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

beteg elfogott bűnöző (Várhelyi: Fegyház 211)

betintázni leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

beverni közösülni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bibizni közösülni (Várhelyi: Fegyház 213)

bika homoszexuálisok között, aki a "férfi" (Várhelyi: Fegyház 154, 210)

bikatej cikória(kávé) (Tódor: Két évad... 85)

bindzsi börtönben gyártott titkos kis rádió (Várhelyi: Fegyház 186)

blattista hamiskártyás cinkosa (Várhelyi: Fegyház 211)

blenő bolha (Várhelyi: Fegyház 210)

blindi süket (Várhelyi: Fegyház 210)

bogi halászkés (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bólogató népi ülnök (Várhelyi: Fegyház 213)

bon pénzegység a börtönben (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bóni üzlet (C. Fehér: Szabadlábon 122)

böftök női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

bráner férfi nemi szerv (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bré kalap (C. Fehér: Szabadlábon 122)

brennelni fizetés (Várhelyi: Fegyház 211)

brifkó pénztárca (C. Fehér: Szabadlábon 122)

broki hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

brusztolni bokszolni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

brügölni bevizelni (Várhelyi: Fegyház 211)

bugázni lopni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

bugyogni kihallgatáson beszélni (Várhelyi: Fegyház 210)

bukovári megbukni, lebukni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

buli ügylet (Várhelyi: Fegyház 49)

buló fenék (C. Fehér: Szabadlábon 122)

buló hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

bunker dohány elásott pénz (Várhelyi: Fegyház 211)

cafka kezdő prosti (Várhelyi: Fegyház 211)

cafkarajzoló zsebtolvaj nő (Várhelyi: Fegyház 211)

cafkavágó férfi zsebtolvaj, aki nőket lop meg közösüléskor (Várhelyi: Fegyház 211)

cápa idősebb prosti nő (Várhelyi: Fegyház 211)

ceig betörő készlet, szerszámok (Várhelyi: Fegyház 211)

ceruza rendőrjárőr, egyenruhában (Várhelyi: Fegyház 213)

ceruzár közvetítő (Várhelyi: Fegyház 211)

ciánozni átkutatni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cicizik teketóriázik (Várhelyi: Fegyház 181)

cickó női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

cinkelni jelzést adni (Várhelyi: Fegyház 211)

cinkes bűnös (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cinkes flepni refes vagy kitiltott igazolvány (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cipi pénz (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cirkli kukucskáló az ajtón (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cirkli fogdaajtó kémlelőnyílása (Várhelyi: Fegyház 210)

cucc holmi (Várhelyi: Fegyház 46)

cuffolni ellopni (Várhelyi: Fegyház 211)

cunder salak (C. Fehér: Szabadlábon 122)

cuvaksz új elítélt a börtönben (Várhelyi: Fegyház 210)

csákó 5 év (Várhelyi: Fegyház 214)

csalavázni verni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csalavázni alaposan elverni (Várhelyi: Fegyház 211)

csandázni hányni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csapni lopni (Várhelyi: Fegyház 211)

csávó férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csengetni jelzést adni (Várhelyi: Fegyház 211)

csicska cseléd (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csicskás szolga (Tódor: Két évad... 90)

csicskázik takarít, dolgozik vki helyett (Várhelyi: Fegyház 174)

csivázni lopni (Várhelyi: Fegyház 211)

csorelni lopni (Várhelyi: Fegyház 211)

csórelni lopni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csóreló kéz (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csóró szegény (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csóró szegény (Várhelyi: Fegyház 48)

csóróság szegénység (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csöcsrázó tánciskola (Várhelyi: Fegyház 211)

csúcsi női mell (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csumidelni csókolni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

csurbláj tánciskola (Várhelyi: Fegyház 211)

csuri kés, bicska (Várhelyi: Fegyház 212)

csurma gyűjtő (C. Fehér: Szabadlábon 122)

dajsiker leittasodni (Várhelyi: Fegyház 211)

dánó hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

dar tolvajkucs (Várhelyi: Fegyház 212)

darázni félni (Várhelyi: Fegyház 212)

daré tolvajkucs (Várhelyi: Fegyház 212)

dargli tolvajkucs (Várhelyi: Fegyház 212)

dekás rendőrnyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

dekkol lakik (Várhelyi: Fegyház 46)

délinyitó kirakat tolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

dendó fog (C. Fehér: Szabadlábon 122)

didi női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

didkó női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

digi-dugi játék pénzeldugás (C. Fehér: Szabadlábon 122)

dikázni nézni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

doberdó őrhely (C. Fehér: Szabadlábon 122)

doberdó legfelső ágy (Tódor: Két évad... 78)

doberdós őr (C. Fehér: Szabadlábon 122)

dorni egyedi kulcs (Várhelyi: Fegyház 212)

dózer álkulcs készlet (Várhelyi: Fegyház 212)

dörzsöl hízeleg (Tódor: Két évad... 89)

dumázó zálogcédulával csaló (Várhelyi: Fegyház 212)

duruzs beszélő (Tódor: Két évad... 82)

dühöngő elkülönítő a börtönben Két évad... 90)

dűteni lopni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

dzsalni, dzsalózni menni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

dzsanázni tudni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

édesgyökér hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

ég, mint a genfi gatyagyár szégyenkezik (Tódor: Két évad... 87)

egeres fogda (C. Fehér: Szabadlábon 122)

egy láda széna 1 cs.cigaretta (Várhelyi: Fegyház 210)

elkavar elmegy (C. Fehér: Szabadlábon 122)

elknasszolni bebörtönözni (Várhelyi: Fegyház 210)

előre börtönfolyosó (Várhelyi: Fegyház 210)

elviszi a balhét elvállalja a bűn cselekményt (Várhelyi: Fegyház 70, 150)

emeletes zsaru lovasrendőr (Várhelyi: Fegyház 213)

énekes áruló, besúgó (Várhelyi: Fegyház 212)

evezni zsebtolvajolni, lopni (Várhelyi: Fegyház 212)

evezős zsebtolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

falat csinálni elvonni a figyelmet (Várhelyi: Fegyház 211)

falcolás érvágás pengével (C. Fehér: Szabadlábon 122)

farkas detektív (Várhelyi: Fegyház 213)

fazon férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fázós gyáva (Várhelyi: Fegyház 212)

fedeles ház (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fegyveres kéregetés fegyveres rablás (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fejvadász motoros rendőr (Várhelyi: Fegyház 213)

fekvőnyolcas életfogytiglan (Várhelyi: Fegyház 211)

feldob elárul, feljelent (Várhelyi: Fegyház 48, 87)

feldobni elárulni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

feldörzsölni elhallgatott bűncselekményt emlegetni (Várhelyi: Fegyház 210)

felnyom elárul, feljelent (Várhelyi: Fegyház 70)

felpakol felrakja a kezét (C. Fehér: Szabadlábon 122)

felső hé ügyészség (Várhelyi: Fegyház 213)

felültetni a felhőre megölni (Várhelyi: Fegyház 212)

fidizés kapccsolattartás (C. Fehér: Szabadlábon 122)

filózik gondolkodik, spekulál (Tódor: Két évad... 86)

fingerlizni női nemi szervet fogdosni (Várhelyi: Fegyház 213)

flepni igazolvány (C. Fehér: Szabadlábon 122)

flóriángyökér hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

flőgyi házmester (Várhelyi: Fegyház 212)

fószer férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fô hé főkapitányság (Várhelyi: Fegyház 213)

frankó igaz, valódi (Tódor: Két évad... 86)

frankózni becsületesen dolgozni (Várhelyi: Fegyház 210)

frigyák hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

friss hús újonc (Tódor: Két évad... 90)

fuksz arany (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fukszos gazdag (Várhelyi: Fegyház 212)

furulyálni ujjal jelt adni (Várhelyi: Fegyház 212)

futó utazó zsebtolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

füles hír (C. Fehér: Szabadlábon 122)

fürész motorkerékpár (Várhelyi: Fegyház 212)

gablista zsebtolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

gádzsi lány, nő (C. Fehér: Szabadlábon 122)

gagyi hamis arany (C. Fehér: Szabadlábon 122)

gagyizik aranyként ad el vmit (Várhelyi: Fegyház 155

gályázni dolgozni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

gallyra vág megöl (C. Fehér: Szabadlábon 122)

gallyra vág tönkre tesz (Várhelyi: Fegyház 204)

gasztró (C. Fehér: Szabadlábon 122)

gengszter elítélt (C. Fehér: Szabadlábon 122)

giza 3 év (Várhelyi: Fegyház 214)

gördülősök autó-motortolvajok(Várhelyi: Fegyház 212)

grejfoku női nemi szervet fogdosni (Várhelyi: Fegyház 213)

gri bíró (Várhelyi: Fegyház 213)

gyalogáni számla nélküli áru (Várhelyi: Fegyház 212)

gyertyázni örködni (Várhelyi: Fegyház 212)

gyümölcsözni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

hajlak szökés (Várhelyi: Fegyház 210)

hajlakolni maradni (C. Fehér: Szabadlábon 122)

hajtás körözés (Várhelyi: Fegyház 212)

haláltüdô női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

hallóka fül (C. Fehér: Szabadlábon 123)

halódiás éhes (C. Fehér: Szabadlábon 122)

hancurléc hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

hapsi férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 123)

hazafeszíteni megölni (Várhelyi: Fegyház 212)

hazavágja magát öngyilkos lesz (Tódor: Két évad... 87)

hazavágni megölni (Várhelyi: Fegyház 212)

házer tettenért elkövető (Várhelyi: Fegyház 212)

házi mindenes a börtönben (Várhelyi: Fegyház 210)

házimaccs rendori felügyelet (Várhelyi: Fegyház 210)

házmester 3 deci bor, 2 deci szódavíz (Várhelyi: Fegyház 212)

nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

héder szállás, alvás (C. Fehér: Szabadlábon 123)

héder hipis cellamotozás a börtönben (Várhelyi: Fegyház 210)

heppelés rejtett holmi keresése (C. Fehér: Szabadlábon 123)

héség nyomozó osztály (Várhelyi: Fegyház 213)

hesszel figyel (ált. bűncselekmény elkövetésekor) (Várhelyi: Fegyház 46)

hesszelni figyelni, nézni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

hesszelni figyelni, őrködni (Várhelyi: Fegyház 212)

hiénázás barátok keresése, lődörgés a vendéglátó helyek környékén, hogy ételhez, italhoz jusson (Tódor: Két évad... 91)

hiénázni ételt ellesni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

hipis rovancs (Tódor: Két évad... 80)

hópehely eltünés (Várhelyi: Fegyház 212)

horgászni ablakon keresztül kilopni (Várhelyi: Fegyház 212)

hozomány börtönbe csempészett csomag (Várhelyi: Fegyház 210)

huszonnyolcas jellemtelen (Várhelyi: Fegyház 212)

húzás razzia (Várhelyi: Fegyház 213)

jagalló rendőr (C. Fehér: Szabadlábon 123)

jagelló civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

jájem haszon, pénz (Várhelyi: Fegyház 212)

jákó szem (C. Fehér: Szabadlábon 123)

japán áru Iopott holmi (Várhelyi: Fegyház 212)

jard rendőrség (Tódor: Két évad... 85)

jattos kéz (C. Fehér: Szabadlábon 123)

jézuska pisztoly (Várhelyi: Fegyház 212)

jóreggelt kivánok besurranó tolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

jöhet jutalom (Várhelyi: Fegyház 210)

kajakkúrás nemi erőszak (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kajakra erőszakkal (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kajálni enni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kajfer orgazda (Várhelyi: Fegyház 48)

kamu blöff, hamis szöveg (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kandi bűz (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kanyarelni szellenteni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kanyhaló semmirekellő alak (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kapdova elfogás, letartóztatás (Várhelyi: Fegyház 212)

kapdováz elfog, letartóztat (C. Fehér: Szabadlábon 123)

káposztás kocsi rabszállító autó (Várhelyi: Fegyház 210)

kári féri nemi szerv (C. Fehér: Szabadlábon 123)

káró hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

kárszeg hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

kastálló pénztárca (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kastállós pénztárcatolvaj (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kattogni beszélni, kiabálni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kávés különösen veszélyes (Várhelyi: Fegyház 151

kavics filléres aprópénz (Tódor: Két évad... 91

kéjbarlang női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

kékeres hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

kerelo gyorsmelegítő (zsilettpengéből, drótokból tákolt) (Várhelyi: Fegyház 155)

kiber civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

kiplankol kifigyel, megfigyel (Várhelyi: Fegyház 46)

kipusztít megsemmisít (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kisimít megver, agyonver (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kitalál beleköt valakibe (C. Fehér: Szabadlábon 123)

knasszolni elítélni (Várhelyi: Fegyház 210)

kobi 20 év (Várhelyi: Fegyház 214)

kokszon van részeg (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kolbász gumibot (Várhelyi: Fegyház 210)

Kolompár Lala buta cigány (C. Fehér: Szabadlábon 123)

komálós barát (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kopka börtöncella (Várhelyi: Fegyház 210)

kormos sötétzárka (Várhelyi: Fegyház 210)

kóter fogda, ahová fegyelmi vétség miatt zárják a fogházasokat (Tódor: Két évad... 78)

kozákolni lefedezni (Várhelyi: Fegyház 212)

köcsög a nőt alakító homoszexuális férfi (C. Fehér: Szabadlábon 123)

köcsög börtönben a "lány" férfi (Várhelyi: Fegyház 154, 210)

köcsög buzi (Tódor: Két évad... 84)

köpködő börtönben a befogadó (Várhelyi: Fegyház 210)

krumplisütő női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

kulázni székletet üríteni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

kutya börtönben a zárkaajtó zárja (Várhelyi: Fegyház 210)

kutya bonyolult retesz a zárkán (Tódor: Két évad... 77)

kvászos veszélyes (Várhelyi: Fegyház 212)

labardi láb (C. Fehér: Szabadlábon 123)

láda doboz (pl. húsz láda cigaretta) (Tódor: Két évad... 80)

ládás bőröndtolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

lapos tetű (C. Fehér: Szabadlábon 123)

látástól-mikulásig látástól vakulásig (Várhelyi: Fegyház 207)

pénz (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lebestázni leülni, letölteni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lebüntet magáévá teszi a nőt (Várhelyi: Fegyház 214)

leciánoz kifoszt (Várhelyi: Fegyház 70)

lecsavar leüt (Várhelyi: Fegyház 70)

lecsavarni megverni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

leég szorult anyagi helyzetbe kerül, nincstelenné válik (Várhelyi: Fegyház 49)

lejmolni lopni, kéregetni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lekavarni legyalogolni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

leköpés zsebtolvaj leköpi áldozatát, majd ajánlkozik letisztogatásra, közben lop (Várhelyi: Fegyház 212)

lekutyáz a zárkát éjszakára (este 7-től reggel 5-ig) bezárja, zárva tartja (Tódor: Két évad... 77)

lelép megszökik (Várhelyi: Fegyház 48)

lenyomni betörni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lepedőakrobata prostituált nő (Várhelyi: Fegyház 214)

lerafinál megjelöl (kártyát) (C. Fehér: Szabadlábon 123)

leszakad vmi hozzájut vmihez, megkap vmit (ált. pénzt, vagyontárgyat) (Várhelyi: Fegyház 46)

leszakít megszerez, hozzájut (ált. pénzhez, vagyontárgyhoz) (Várhelyi: Fegyház 46)

letapsolni megszökni a börtönból (Várhelyi: Fegyház 210)

letaxizza a palit leüti (Várhelyi: Fegyház 181)

levág rájön (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lidilevél börtönből kicsempészett levél, irat (Várhelyi: Fegyház 210)

liftelni bírósági aktát eltüntetni (Várhelyi: Fegyház 212)

liló levél (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lintovázik hazudik (Várhelyi: Fegyház 181)

lonci egyenruhás rendőrnő (Várhelyi: Fegyház 213)

lóvé pénz (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lőcs hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

lukesztor katona (C. Fehér: Szabadlábon 123)

lukpénz közösülésért kért összeg (Várhelyi: Fegyház 214)

luvnya kurva (C. Fehér: Szabadlábon 123)

maflás pofon (C. Fehér: Szabadlábon 123)

májer kitartott férfi (C. Fehér: Szabadlábon 123)

májer nőre vigyázó férfi (Várhelyi: Fegyház 214)

majrés gyáva (C. Fehér: Szabadlábon 123)

majrézni félni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mallér 10 év (Várhelyi: Fegyház 214)

mancsova bilincs (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mancsovázni megbilincselni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mangelni koldulni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

manus férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 123)

márászkodni verekedni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

matekolni verekedni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mautner szálló szabad ég alatt alvás (Várhelyi: Fegyház 212)

max részeg (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mázsa 1év börtönbüntetés (Várhelyi: Fegyház 211)

megbukik lebukik, lelepleződik (Tódor: Két évad... 85)

megcsinálja a balhét elköveti a bűncselekményt (Várhelyi: Fegyház 46)

megdob elárul, beárul (Várhelyi: Fegyház 87)

megkóstolni megütni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

megmalmozni becsapni valakit (C. Fehér: Szabadlábon 123)

megmenteni ellopni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

megnyom vmit betör vhová (Várhelyi: Fegyház 46)

megnyomni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

megtépked kifoszt (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mélaló civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

meló munka (Várhelyi: Fegyház 46)

menő belevaló (Várhelyi: Fegyház 202)

mennyei kanóc hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

meszelés rendőrségi kitiltás (Várhelyi: Fegyház 211)

molyos részeg (C. Fehér: Szabadlábon 123)

mozi sötétzárka (Várhelyi: Fegyház 210)

mugli női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

mulyáló rendőr (C. Fehér: Szabadlábon 123)

műsor esemény (C. Fehér: Szabadlábon 123)

műszerfal férfi vizelde (Várhelyi: Fegyház 211)

nagylárma főkapitányság (Várhelyi: Fegyház 213)

narkózik tömény teával kábítószerezik (egy liter vízbe 30-40 filter) (Várhelyi: Fegyház 124), 153)

nedveslőcs hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

négerszalámi gumibot (Várhelyi: Fegyház 210)

népszava gumibot (Várhelyi: Fegyház 210)

nizs női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

nyista nem, nincs (C. Fehér: Szabadlábon 123)

nyominger civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

nyomja a drótot vkinek üzen, elmond (Várhelyi: Fegyház 70)

nyomni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

óberhé főkapitányság (Várhelyi: Fegyház 213)

odákovics paraszt (C. Fehér: Szabadlábon 123)

okosság kitervelni, bűncselekmény (C. Fehér: Szabadlábon 123)

olló 9 év (Várhelyi: Fegyház 214)

operálni ellopni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

orgonálni lábbal jelt adni (Várhelyi: Fegyház 212)

pacekbalhé amikor a károsult felismeri a tolvajt (Várhelyi: Fegyház 212)

pacsirta civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

pakolja magát megjátssza magát (C. Fehér: Szabadlábon 123)

pali ember (Várhelyi: Fegyház 70)

paudevec börtönben a fegyelmi zárka (Várhelyi: Fegyház 211)

pedálos kerékpártolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

peló női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

péntek 7 év (Várhelyi: Fegyház 214)

piázni inni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

pinacsősz erkölcsrendész nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

pindzsi saját maguk készítette kis detektoros rádió a börtönben (Tódor: Két évad... 85)

piti jelentéktelen (C. Fehér: Szabadlábon 123)

pleknis alattomos (C. Fehér: Szabadlábon 123)

plenyós alattomos (C. Fehér: Szabadlábon 123)

póter azonnali szabadulás (C. Fehér: Szabadlábon 124)

poter a kiskapun kivégzésre viszik (Várhelyi: Fegyház 211)

poterre menni szabadulni (Várhelyi: Fegyház 211)

potova adomány (C. Fehér: Szabadlábon 123)

potova "kötelező ajándék", megvesztegetés (Tódor: Két évad... 80, 82)

potyenázni, potyenolni kifizetni (C. Fehér: Szabadlábon 123)

prikézsiás szerencsétlen (C. Fehér: Szabadlábon 124)

princ vezér az elítéltek között (Várhelyi: Fegyház 202

prosztó paraszt (C. Fehér: Szabadlábon 124)

prüs női nemi szerv (Várhelyi: Fegyház 214)

pucolás szökésben lévo elítélt (Várhelyi: Fegyház 212)

pucolós nem vonul be idôre (C. Fehér: Szabadlábon 124)

pucolósba van szökésben van (Várhelyi: Fegyház 117)

pulba csendben (C. Fehér: Szabadlábon 124)

puszoválás késelés (C. Fehér: Szabadlábon 124)

pusztulat betegség (C. Fehér: Szabadlábon 124)

rabló hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

rabó rabszállító kocsi (C. Fehér: Szabadlábon 124)

rádiós áruló (Várhelyi: Fegyház 213)

rajzoló zsebtolvaj (Várhelyi: Fegyház 212)

rákavarni rámérni valakire (C. Fehér: Szabadlábon 124)

ráverik a káemkát közveszélyes munkakerülésért elítélik (Tódor: Két évad... 85)

retyija pálinka (C. Fehér: Szabadlábon 124)

révai angol vécé (Várhelyi: Fegyház 213)

rinyó közösködés (étel, cigaretta) (C. Fehér: Szabadlábon 124)

róka ravasz (C. Fehér: Szabadlábon 124)

rókáskodni ügyeskedni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

rollós pénzügyőri (Várhelyi: Fegyház 213)

rudi hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

ruppó forint (C. Fehér: Szabadlábon 124)

saller pofon (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sárga csikó börtönidő alatt felfedett új bűncselekmény (Várhelyi: Fegyház 211)

sarkcsillag prostituált nő (Várhelyi: Fegyház 214)

sáros adós valakinek (C. Fehér: Szabadlábon 124)

seftel üzletel (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sehol sámli semmi sem (C. Fehér: Szabadlábon 124)

seraló civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

simlis szabálysértő (Tódor: Két évad... 76)

sitiprinc irnok (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sitiprinc vezér az elítéltek között, börtönherceg (Várhelyi: Fegyház 87, 202

sitt börtön (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sitt börtön (Várhelyi: Fegyház 206)

sittes börtönlakó (C. Fehér: Szabadlábon 124)

skodri macska (C. Fehér: Szabadlábon 124)

slisszer ôr (C. Fehér: Szabadlábon 124)

smasszer ôr (C. Fehér: Szabadlábon 124)

smasszer börtönőr (Várhelyi: Fegyház 155)

smekkert kap észbe kap (Várhelyi: Fegyház 124)

sóher szegény (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sóherrá tesz szegénnyé tesz (C. Fehér: Szabadlábon 124)

spangli cigaretta (C. Fehér: Szabadlábon 124)

spenót pénzügyőri (Várhelyi: Fegyház 213)

srenkelni betörni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

srenker betörő (Várhelyi: Fegyház 213)

staub cigaretta (C. Fehér: Szabadlábon 124)

stirolni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

stíröl (erősen) néz (Tódor: Két évad... 87)

stoki szék (C. Fehér: Szabadlábon 124)

stoki háromlábú székecske (Tódor: Két évad... 77)

subázni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

suri kés (C. Fehér: Szabadlábon 124)

surmo féri, ember (C. Fehér: Szabadlábon 124)

sűrűbe vinni becsapni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

szabóúr rendőrjárőr, egyenruhában (Várhelyi: Fegyház 213)

szipuzik ragasztógőzt belélegezve kábítószerezik (Tódor: Két évad... 90)

szombat 8 év (Várhelyi: Fegyház 214)

szuper nagyon jó (Várhelyi: Fegyház 150)

szútyelni aludni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

szürcsöl iszik, alkoholizál (Tódor: Két évad... 86)

tátika zárkaajtón az etetőnyílás (Várhelyi: Fegyház 211)

tégla civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

tégla besúgó (Várhelyi: Fegyház 202)

tejcsarnok női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

tekergő csavargó (C. Fehér: Szabadlábon 124)

télak szökés (C. Fehér: Szabadlábon 124)

télakot vesz megszökik (C. Fehér: Szabadlábon 124)

tetühinta oldalszakáll (Várhelyi: Fegyház 213)

tetüpuska fésü (Várhelyi: Fegyház 213)

tiknó kevés (C. Fehér: Szabadlábon 124)

tisztába tesz megsemmisít (C. Fehér: Szabadlábon 124)

toszni közösülni (Várhelyi: Fegyház 214)

tőgy női mell (Várhelyi: Fegyház 213)

tözsoá szeretkezés (C. Fehér: Szabadlábon 124)

tré baj, kellemetlenség (C. Fehér: Szabadlábon 124)

tré rossz, nem megfelelő (Várhelyi: Fegyház 50)

tuja villamos (C. Fehér: Szabadlábon 124)

újítani pénzt szerezni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

ürge férfi, ember (C. Fehér: Szabadlábon 124)

vadiúj teljesen új (Várhelyi: Fegyház 49)

vaker beszéd, szöveg (C. Fehér: Szabadlábon 124)

vamzer besúgó (C. Fehér: Szabadlábon 124)

vamzer börtönben az áruló (Várhelyi: Fegyház 211)

vamzer informátor, besúgó (Tódor: Két évad... 80)

vamzer besúgó (Várhelyi: Fegyház 174, 186)

varga civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

varjú az elítéltek téli fekete posztóruhája (Tódor: Két évad... 77)

vasztó kar (C. Fehér: Szabadlábon 124)

verda autó (C. Fehér: Szabadlábon 124)

vetni valamiért pénzt adni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

viccs pali zöldfülü, kezdő bűnöző (Várhelyi: Fegyház 213)

vigyorgó börtönben a visszaeső zárkája (Várhelyi: Fegyház 211)

virítani mutatni valamit (testrészt) (C. Fehér: Szabadlábon 124)

vizesnyolcas életfogytiglan (Várhelyi: Fegyház 211)

vizet kap a felesége, élettársa megszakítja vele a kapcsolatot, kirúgja (Tódor: Két évad... 92)

vizipipa hímvessző (Várhelyi: Fegyház 213)

volt 6 év (Várhelyi: Fegyház 214)

zamekolni eldobni, kirugni (Várhelyi: Fegyház 213)

zamekra tesz megsemmisít (C. Fehér: Szabadlábon 124)

zébakter civilruhás nyomozó (Várhelyi: Fegyház 213)

zongora ujjlenyomat (Várhelyi: Fegyház 213)

zrinyi öregember (Várhelyi: Fegyház 213)

zuhanós börtönben a visszaeső bűnöző (Várhelyi: Fegyház 211)

zumi leves börtönben (Várhelyi: Fegyház 211)

zsatarni menni (C. Fehér: Szabadlábon 124)

 

 

Felhasznált irodalom:

Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához (Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research): A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 237–296.

Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng (1996–2005). (Doktori disszertáció). Debrecen, 2005

Ide írd a cikk teljes szövegét.

vissza a főoldalraajánlom ezt a cikket

Még nem érkezett hozzászólás.
Új írásához regisztrálj, vagy lépj be a jobb oldalon.